فواید استفاده از پنل ناشران

۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۰۳:۰۵:۲۲


پنل ناشران به منظور دسترسی هر چه بهتر و راحت تر ناشران ، مؤلفان و دبیران گرامی به تنظیمات کتاب ها و جزواتشان در وبسایت تعبیه شده است.

با ورود به پنل ناشران، می توانید به طور جداگانه بر موارد زیر نظارت داشته باشید:

  •  لیست کتاب هایی که برروی برنامه قرارداده اید.
  •  اضافه کردن یک کتاب جدید و قراردادن آن در نمایشگاه
  •  مدیریت فروش کتاب ها و سفارشات
  •  مشاهده آمار فروش ها و نظرات
  •  تعیین سطح دسترسی کتاب ها و تعیین محدوده ی مشاهده رایگان هر کتاب
  •  مشاهده پرداختهای شرکت
  •  ساختن آزمون و وارد کردن نمونه سؤال ها و مشاهده نتایج کاربران و ...

پیمایش در مستندات